Plazma sprejing

Plazma sprejing je tehnologija koja je prvobitno dominantnu primenu nalazila u vazduhoplovnoj industriji i to uglavnom za depoziciju termalnih barijera na lopaticama aviomotora. Danas plazma sprejing ima široku primenu u mašinskoj civilnoj industriji i to kako pri reparaciji pohabanih delova i površina oštećenih različitim mehanizmima destrukcije tako i pri izradi novih delova i sklopova u cilju poboljšanja njihove funkcionalnosti i produženja veka ekspolatacije.

Visoka temperatura plazmenog mlaza pruža mogućnost stapanja kako čestica metala i legura tako i keramika, a  visokom udarnom energijom deponujućih čestica ostvaruju se jake adhezione sile deponovane prevlake sa podlogom.

Mogućnost deponovanja raznovrsnih keramičkih prevlaka na metalne podloge daje naročitu prednost tehnologiji plazma sprejinga kako u odnosu na ostale tehnike deponovanja sprejingom tako i u odnosu na elektrohemijske postupke depozicije.