Inženjering i konsalting

Baveći se razvojem i prateći rezultate funkcionalnih delova tokom eksploatacije Planit se osposobio i za pružanje usluga inženjeringa i konsaltinga u mnogim granama industrije: optimizacija karakteristika reznih alata pri mašinskoj obradi sa specifičnim zahtevima, usklađivanje triboloških karakteristika habajućih površina, prilagođavanje mehaničkih karakteristika površinskih slojeva u cilju poboljšanja adhezije sa podlogom, optimizacija fizičko-hemijskih parametara tokom depozicije površinskih slojeva i slično.

Inženjering i karakterizacija površinskih slojeva

Inženjering površinskih slojeva u cilju optimizacije funkcionalnih površina u eksploatacionim uslovima.

Ispunjavanje zahteva za kvalitetom površinskih slojeva, kako onih monolitnih tako i onih sastavljenih od više faza istih ili razlicitih materijala, u odnosu na osnovni materijal u velikom broju primena je od suštinskog značaja pri eksploataciji funkcionalnih sklopova i delova u industriji.

Usklađivanje debljine površinskih slojeva sa eksploatacionim uslovima, smanjenje njihovih međusobnih naprezanja, povećanje adhezionih sila sa podlogom, optimizacija termalnih karakteristika u slučajevima kada je efekat temperatura bitan pri eksploataciji i sl. neophodni su zahtevi koje treba razmotriti da bi se funkcionalnost površina prilagodila industrijskoj primeni.

Projektovanje i defektaža vakuumskih sistema

Obzirom da se plazma tehnologije uglavnom izvode u vakuumskim uslovima, na bazi dugogodišnjeg iskustva u njihovoj primeni, Planit se osposobio za projektovanje i defektažu vakuumskih sistema i konsalting pri njihovom izboru.

Inženjering i kosalting pri instalaciji i remontu industrijskih postrojenja

Tokom zadnjih 10 godina Planit je bio nosilac poslova pri realizaciji tehnički najkompleksnijih zahvata na remontima i instalacijama industrijskih postrojenja: remont prese za istiskivanje profila u Novkabelu, sanacija rotora krek-gas kompresora u Petrohemiji, instalacije elektrotopionice u IMT-u, defektaža ekstrudera polietilena visoke gustine u Petrohemiji i dr.