Plazma nitriranje

Plazma nitriranje svih vrsta čelika, sivog i nodularnog liva, zahvaljujući gasnoj plazmi koja jonskim bombardovanjem aktivira površinu delova koji se tretiraju, jeste proces koji se može odvijati na temperaturama nižim od 50oC do 100oC nego konvencionalno (gasno) nitriranje što je važno za izbegavanje deformacije fukcionalnih delova kompleksnih geometrija i strogih dimenzionih zahteva.

Važna prednost plazma nitriranja je i mogućnost inženjeringa nitriranog sloja upravljanjem parametrima samog procesa i tako ga usaglašavati sa funkcionalnim uslovima pri eksploataciji. Naime kontrolom sastava gasne plazme i temperature površina koje se nitriraju moguće je izbeći formiranje zone jedinjenja ili izabrati da li će ista biti ε (Fe2-3N) ili γ' (Fe4N) faza, što je posebno važno kod udarnih opterećenja i termošokova kojim su izloženi alati za kovanje, presovanje, livenje i dr.

Jonsko bombardovanje u vakuumu tokom procesa plazma nitriranja, formiranom nitriranom sloju dodatno daje i izvanredna tribološka svojstva što je posebno važno pri habanjima izazvanim trenjima pri klizanju i pruža mogućnost izbegavanja neželjenog lepljenja materijala na funkcionalne površine.